ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:Delete"

ដកចេញ ខ្លឹមសារទាំងអស់ ពីទំព័រ
(please translate that into your language or change it into a redirect to your local template, thank you. :o))
 
(ដកចេញ ខ្លឹមសារទាំងអស់ ពីទំព័រ)
<div name="Deletion notice" class="boilerplate metadata" id="delete" style="background-color: #fee; margin: 0 2.5%; padding: 0 10px; border: 1px solid #aaa;">
'''This page is a candidate for speedy deletion'''
 
If you disagree with its speedy deletion, please explain why on [[{{NAMESPACE}} talk:{{PAGENAME}}|its talk page]] or at [[Wikipedia:Speedy deletions]]. If this page obviously does not meet the criteria for speedy deletion, or you intend to fix it, please remove this notice, but do not remove this notice from articles that you have created yourself.
</div>
<includeonly>[[Category:Candidates for speedy deletion|*]]</includeonly>
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក