វិស័យសង្គមកិច្ចកែប្រែ

-រៀបចំគោលនយោបាយ និងដឹកនាំគ្រប់គ្រងរាល់សេវាសង្គមកិច្ចរបស់រដ្ឋ ដើម្បីជួយដល់ប្រភេទជន ងាយរងគ្រោះ និងជនក្រីក្រ ជាអាទី៏ ជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹង ជនពិការ ជនរស់នៅតាមចិញ្ចឹមថ្នល់ កុមារកំព្រា កុមារតាមចិញ្ចឹមថ្នល់ ស្រីពេស្យា ជនដែលផ្ទុក មេរោគហ៊ីវ/អេដស៏ និងមានមេរោគឆ្លងកាចសាហាវ ជនក្រីក្រជួបការលំបាក ជាងគេក្នុង សង្គម។ -រៀបចំអនុវត្តគោលនយោបាយ ស្តីពីគ្រួសារ ជនចាស់ជរា។ -រៀបចំលិខិតបទដ្ឋាន និងគ្រប់គ្រងការងារ សុំកូនទៅចិញ្ចឹមក្នុង និងក្រៅប្រទេស។ -រៀបចំសេវាសង្គមកិច្ច ដើម្បីថែរក្សាការពារ និងអប់រំកុមារកំព្រា កុមាររងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរ ដោយអេដស៏ កុមារពិការ និងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទារក ដែលត្រូវគេបោះបង់ចោល។ -រៀបចំគោលការណ៏គាំពារជនពិការ អនុវត្តការងារស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម បង្កលក្ខណៈខាងជីវភាពរស់នៅ ដល់ជនពិការ គ្រប់ប្រភេទ។ -សហការជាមួយសា្ថប័នពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ ក្នុងការទប់ស្កាត់អំពីពេស្យាចារ ការជួញដូរមនុស្ស ការរំលោភផ្លូវភេទ កុមារ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៏។ -សហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយភយន្តរាយផ្សេងៗ មានគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ទៀត។ -សហការជាមួយស្ថាប័ន និងអង្គការពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារ។ -គ្រប់គ្រងរបបសោធននិវត្តន៏ និងសោធនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់មន្ត្រីរាជការតាមការកំណត់របស់ច្បាប់ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ -គ្រប់គ្រងរបបធានារ៉ាប់រងសង្គម សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ច និងដល់កូនអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក ។ -ដឹកនាំគ្រប់គ្រង និងសហការដៃគូរ ជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល អង្គការជាតិ អង្គការអន្តរជាតិ ដែលលើវិស័យសង្គមកិច្ច ជាអាទិ៍ ការផ្តល់ព័ត៌មាន ការប្រាប់បង្ហាញ ការណែនាំ និងការផ្តល់សេវាសង្គមកិច្ចនានា។ -បំផុសការចូលរួមសកម្មភាពសាមគ្គីធម៌សង្គម លើកទឹកចិត្ត និងធ្វើជាដៃគូរជាមួយអង្គការមនុស្សធម៏ សហគមន៏មូលដ្ឋាន ក្នុងការបង្កើតមូលនិធិ ទ្រទ្រង់ដល់សេវាសង្គមកិច្ចនានា ដើម្បីជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះគ្រប់ប្រភេទ។