ឯកសារ:SamuhaKatha.pdf

ទៅកាន់ទំព័រ


រូបភាពដើម(៨៧៧ × ១២៤០ ភិចសែល, ទំហំឯកសារ: ២.៤៦មេកាបៃ, ប្រភេទ MIME: application/pdf, ១៣៣ ទំព័រ)

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង២២:៣៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២២:៣៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២៨៧៧ × ១២៤០, ១៣៣ទំព័រ (២.៤៦មេកាបៃ)នរម (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
ម៉ោង២០:៣៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២០:៣៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២៨៧៧ × ១២៤០, ១៣៣ទំព័រ (២.៤៦មេកាបៃ)នរម (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​ប្រើប្រាស់​ឯកសារនេះ ៖

ទិន្នន័យ​មេតា