ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ

សៀវភៅនេះបានវេញបញ្ចូលគ្នានូវឯកសារមហាបុរសខ្មែរទាំង ៧។ វានិយាយពីពង្សាវតារខ្មែរពីសម័យផែនដីព្រះបាទអង្គជ័យ រហូតដល់ផែនដីព្រះបាទនរោត្តម។

ព្រះឆាយាលក្ខណ៍ព្រះបាទអង្គជ័យនៅឯសាលារចនា

មាតិកាកែប្រែ

ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ ភាគ៣កែប្រែ

ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ ភាគ៤កែប្រែ

ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ ភាគ៥កែប្រែ

ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ ភាគ៦កែប្រែ

ឯកសារមហាបុរសខ្មែរ ភាគ៧កែប្រែ

តំណខាងក្រៅកែប្រែ